PLC นั้น สำคัญไฉน?

ผลการวิจัยของสถาบัน TDRI การพัฒนาและอบรมครู มีดังนี้

1. ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
2.  ใช้วิทยากรภายนอก
3.  ขาดการติดตามผลและสนับสนุน
4.  ไม่แก้ปัญหาการทำงานของครู
5.  ไม่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

สถานการณ์การอบรมและพัฒนาครูในประเทศต่างๆ มีดังนี้

1. วางแผนและออกแบบโดยผู้บริหาร
2.  ครูเข้ารับการอบรมไม่ทั่วถึง
3.  ระยะเวลาการอบรมครูไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
4.  เป็นการบรรยาย
5.  ขาดการติดตามผล