เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623022012

แนะนำหลักสูตร

การดำเนินการทำให้เมือง AKITA มีผลการประเมิน PISA เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่นและยังสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย

ทีมวิทยากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม