เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623101040

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบเน้นภาระงาน 5 ขั้น (Task) ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

หจก.เพื่อครู