การจัดการห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ในยุคดิจิทัล

รหัสวิชา

623181313

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมหลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เป็นการถ่ายทอดและบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระวิชาการการจัดการห้องสมุดโรงเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่พัฒนาทักษะดิจิทัลของครูผู้สอนพร้อมกับการศึกษาเนื้อหาสาระดังนั้นครูจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสาระความรู้โดยใช้แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยีเป็นฐาน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น