เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624131006

แนะนำหลักสูตร

“คุณครูจะมีความรู้ ทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาศิลปะเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวาด การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้สี โทนสี หรือการปะติด และเครื่องมือในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่างมีวินัย และมองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้อย่างมีวินัยและได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงในสถานศึกษา “

ทีมวิทยากร

WisdomWide