เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

628021018

แนะนำหลักสูตร

แนวคิดการสอนคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นความเข้าใจ คิดเป็นภาพ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจขั้นพื้นฐานได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้ในโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ประกอบกับปัจจุบันการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) และทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยการใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เห็นภาพจริงจากการลงมือปฎิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจคณิตศาตร์ได้อย่างลึกซึ้ง

ทีมวิทยากร

WisdomWide