การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

629031117

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น