เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629031117

แนะนำหลักสูตร

การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

หจก.เพื่อครู