การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รหัสวิชา

629121026

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอนน้อยแต่ผู้เรียนได้เรียนมาก (Teach Less, Learn More) ซึ่งมีความสำคัญต่อการสอนในศตวรรษที่ 21

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น