เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629121026

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอนน้อยแต่ผู้เรียนได้เรียนมาก (Teach Less, Learn More) ซึ่งมีความสำคัญต่อการสอนในศตวรรษที่ 21

ทีมวิทยากร