สอบท้องถิ่น 62 สมัครได้เพียงครั้งเดียว!! กรอกข้อมูลพลาดแก้ไขไม่ได้!!

การสมัครสอบของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่อนข้างเข้มงวด เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจึงอนุญาตให้ผู้สมัคร ทำการสมัครได้เพียงครั้งเดียว และต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่ม ส่ง เพราะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้ว

*มองในแง่ของการทำงาน หากเราผิดพลาดแม้เรื่องเล็กน้อย ก็อาจส่งผลให้งานเสียหายได้

รายละเอียดมีดังนี้

 1. อ่านและทําความเข้าใจในเอกสาร
  “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562” และจัดเตรียมภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบการรับสมัคร (สามารถใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือโดยการโอนย้ายลงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอัปโหลดภาพผ่าน หน้าเว็บรับสมัคร) วิธีการอัปโหลดภาพ
 2. ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนโดยการกรอกข้อมูล ดังนี้
  –   คํานําหน้าชื่อ
  –   เพศ
  –   ชื่อ
  –   นามสกุล
  –   เลขบัตรประจําตัวประชาชน
  –   รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
  –   สถานที่ออกบัตรประจําตัวประชาชน
  –   วันที่ออกบัตรประจําตัวประชาชน
  –   วันที่หมดอายุบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคลิกที่ปุ่ม [ตรวจสอบ] ถ้าข้อมูลถูกต้องจะแสดงรายการให้เลือก
  –  เลือกกลุ่มภาค/เขตที่ประสงค์สมัครสอบ
  –  เลือกประเภทตําแหน่งที่ประสงค์สมัครสอบ
  –  เลือกตําแหน่งที่ประสงค์สมัครสอบจากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ต่อไป]
 3. กรอกข้อมูลลงใน “ใบสมัครออนไลน์”
  พร้อมอัปโหลดภาพถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ สวมแว่นตาดํา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ชุดสุภาพพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาว (โดยสามารถถ่ายจาก กล้องโทรศัพท์มือถือได้) เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]
 4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดที่ได้กรอกไว้ใน
  “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
  –   กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครได้
  –   กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สําหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
 5. การพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงิน
  –  คลิกที่เมนูใบสมัคร กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน
  –  คลิกที่เมนูพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตร ประจําตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจําตัวประชาชนของ ท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจ ทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลได้อีก หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันและการสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:  www.รักครู.com    |    dlaapplicant2562.com

Message us