รู้จักกับ TrainFlix

รู้จักกับ

TRAINFLIX

นวัตกรรมการอบรมในยุค 4.0 เพื่อครูในทุกพื้นที่สามารถเข้าอบรมหลักสูตรตามความสนใจได้ ด้วยจำนวนหลักสูตร ที่ครบทุกช่วงชั้น (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, การศึกษาพิเศษ) ครบทุกสาระเนื้อหา (บูรณาการ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

ระบบการอบรมออนไลน์ที่ครบถ้วน รองรับระบบ LMS , Interactive style , ระบบการโต้-ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรม ให้การเรียนผ่านออนไลน์ตรงตามมาตรฐานที่คุรุพัฒนากำหนดไว้


Progress
1%
ระบบการจัดการเรียนรู้
Learning Management System
น่าเชื่อถือและได้มาตฐานและการรับรองด้านต่างๆ จากหน่วยงานด้านการรับรองหลักสูตร
ระบบการโต้-ตอบ
Learning Interactive style
ระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรม ให้การเรียนผ่านออนไลน์ตรงตามมาตรฐานที่คุรุพัฒนากำหนดไว้
screen app trainflix